Ekospalarnia Kraków - Dzień Otwarty 2017

14 Października 2017, 10:00-15:45 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Warunki uczestnictwa w zwiedzaniu Ekospalarni podczas "Dnia Otwartego"

Definicje i oznaczenia

 • ZTPO - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowskim Holdingu Komunalnym Spółka Akcyjna w Krakowie (KHK S.A.)
 • Ścieżka edukacyjna - wytyczona w sposób bezpieczny trasa do zwiedzania na terenie ZTPO, zwana w treści niniejszej regulacji także ścieżką
 • Przewodnik wycieczki - pracownik KHK S.A.
 • Opiekun - uczestnik wycieczki, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo grupy - np. pracownik KHK S.A.

§ 1

 1. Dzień Otwarty ZTPO odbędzie się w dniu 14.10.2017 roku na terenie ZTPO zlokalizowanego w Krakowie w Nowej Hucie - XVIII Dzielnica przy ul. Giedroycia 23.
 2. Zwiedzanie Zakładu odbywać się będzie po trasie "Ścieżki edukacyjnej".
 3. Ścieżka przebiega na zewnątrz i wewnątrz budynku zakładu, na różnych jego poziomach. Na trasie ścieżki znajdują się schody i winda. Przewidywany czas zwiedzania wynosi maksymalnie 45 min. Zwiedzanie ścieżki wymaga sprawnego poruszania się wyznaczoną trasą.
 4. Ścieżka edukacyjna przeznaczona jest do zwiedzania przez grupy zorganizowane.
 5. Na ścieżce edukacyjnej przyjmuje się dzieci powyżej 7 lat lub uczęszczające do szkoły podstawowej wyłącznie wraz z rodzicem/opiekunem. Rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko. 
 6. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa grupa zorganizowana  może liczyć maksymalnie 25 osób.
 7. Zwiedzanie ścieżki edukacyjnej podczas Dnia Otwartego będzie możliwe po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie  https://ekospalarniakrakow2017.evenea.pl/ lub w punkcie InfoKraków w Pawilonie Wyspiańskiego, przy pl. Wszystkich Świętych 2.

§ 2

 1. Zwiedzanie ścieżki edukacyjnej może odbywać się wyłącznie pod opieką i w obecności wyznaczonego Przewodnika wycieczki. 
 2. Przed rozpoczęciem zwiedzania Przewodnik wycieczki zapoznaje zwiedzających
  z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie ZTPO oraz sprawdza stan liczebny uczestników wycieczki. 
 3. Grupa oprowadzana jest przez Przewodnika wycieczki po obiektach ZTPO zgodnie
  z wytyczoną trasą ścieżki edukacyjnej. 
 4. Na terenie ZTPO przejścia dozwolone są jedynie w wyznaczonych miejscach. 
 5. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do poruszania się w zwartej grupie, na czele której idzie Przewodnik wycieczki a na jej końcu opiekun wycieczki.

§ 3

 1. Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kogokolwiek ze zwiedzających upoważnia Przewodnika wycieczki do natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania. 
 2. Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do odmówienia oprowadzenia osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. 
 3. KHK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za: 
 • pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie zakładu. 
 • szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania niniejszej regulacji i powszechnych zasad bezpieczeństwa.

§ 4

Ścieżka edukacyjna została zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort zwiedzających i wyposażona w tym celu w odpowiednie instalacje: m.in. wentylację mechaniczną, klimatyzację, ogrzewanie oraz architektoniczne elementy zabezpieczające: m.in. balustrady, okna szklone szkłem bezpiecznym. Tym niemniej zastrzega się, że ZTPO jest zakładem energetyki przemysłowej zajmującym się przetwarzaniem termicznym odpadów, na terenie którego występują następujące zagrożenia:

 • kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego,
 • potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, schody, progi),
 • uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),
 • wysokie natężenie hałasu,
 • pyły przemysłowe,
 • wysokie temperatury.

§ 5

Na terenie ZTPO znajdują się:

 • urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
 • urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem i wysoką temperaturą,
 • ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
 • głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte kratami,
 • przejścia i dojścia na wysokości.
 • monitoring

§ 6

 1. W związku z występującymi zagrożeniami zabrania się zwiedzającym:
 • dotykania instalacji, maszyn i urządzeń technologicznych,
 • manipulowania przy maszynach i narzędziach oraz ich używania,
 • palenia papierosów i używania ognia,
 • wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie,
 • przebywania w miejscach niedozwolonych,
 • samowolnego oddalania się od grupy,
 • biegania po terenie ZTPO,
 • spożywania w trakcie zwiedzania jakichkolwiek pokarmów oraz płynów, za wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego,
 • wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
 • używania telefonów komórkowych,
 • spożywania alkoholu, narkotyków i środków odurzających,
 • wprowadzania zwierząt,
 • zaśmiecania obiektów.
2. W trakcie przebywania na terenie ZTPO należy bezwzględnie stosować się do uwag i poleceń Przewodnika wycieczki lub innych osób pracujących w ZTPO.

3.W razie przypadkowego skaleczenia się lub zadrapania należy niezwłocznie zgłosić to Przewodnikowi wycieczki.

4.W razie zasłabnięcia lub innego zdarzenia na trasie ścieżki powstałego w związku z warunkami, o których mowa w § 6 niniejszych Zasad, uczestnik nie będzie dochodzić od KHK SA żadnych roszczeń z tym związanych.

5.Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się Przewodnika wycieczki do sprawdzenia stanu liczebnego wycieczki a wszystkich zwiedzających do umycia rąk.

§ 7

Jeżeli w trakcie wycieczki zdarzy się sytuacja nadzwyczajna/awaryjna - np. pożar należy:

 • bezwzględnie stosować się do poleceń Przewodnika wycieczki,
 • stosować się do procedury ewakuacji obwiązującej na terenie ZTPO,
 • stosować się do znaków ewakuacyjnych obowiązujących na terenie ZTPO,
 • w razie pożaru zabronione jest korzystanie z windy.

§ 8

 1. Uczestnicy wycieczki odpowiadają za straty materialne i inne spowodowane niewłaściwym zachowaniem, w tym przede wszystkim niestosowaniem się do poleceń Przewodnika wycieczki i niniejszych Warunków uczestnictwa w zwiedzaniu Ekospalarni podczas "Dnia Otwartego".
 2. Odwiedzający przebywa na terenie ZTPO na własną (rodziców/opiekunów) odpowiedzialność.

§9

Zwiedzający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji terminu i zwiedzania Zakładu.

UWAGA: Rejestracja poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszych Warunków uczestnictwa w zwiedzaniu Ekospalarni podczas "Dnia Otwartego".